رشد روز افزون شهر نشینی در سده اخیر و توسعه صنعت و مدرنیزاسیون در زندگی انسان در شهرها بروز پیامدهای نابهنجار زیست محیطی همچون از بین رفتن فضای طبیعی، آرامبخش و ارزشمند شهری، شاهد شکل گیری شتابان و سنجیده¬ی ازبین رفتن فضاهای بزرگ همگانی در شهرها و همزمان سربرآوردن پدیده نوین حومه نشینی هستیم. جبران این کاهش و نبود مکان¬های ارزشمند در شهرها نیازمند برنامه¬ریزی در خود در طراحی مکانهایی ارزشمند در اندازه خرد و کلان است. چه این فضاها به شهر هویت داده، از یک سو در رفاه اجتماعی فرد و خانواده، جذب گردشگر و حتی سودآوری اقتصادی نقش تعیین کننده¬ای دارند و از دیگر سوی زمینه¬ی ارتباطی سالم برای شهروندان با محیطی طبیعی و فرهنگی خود دارند و قدردانی شهروندان از زمینه سازان آن را بدنبال خواهد داشت

تعریف مبلمان شهری

به مجموعه اجزایی که در فضاهای شهری جهت استفاده همگانی برای رفاه و رفع نیازهای زیست محیطی شهروند بکار می¬رود که نما و هویت شهری را تحت الشعاع قرار می¬دهد مبلمان شهری گفته می¬شود. از انواع مبلمان شهری می¬توان به نیمکت¬ها، صندلی¬ها، ایستگاه¬های اتوبوس، سطل¬های زباله، بیلبوردها و تابلوهای آگهی و نمادهای زیبایی شهری و ... اشاره داشت. مبلمان شهری دارای سه ویژگی هستند


کاربردی بودن

زیبایی و شکیل بودن

هماهنگی فرهنگی با محل قرار گرفتن


که این سه ویژگی باید بتواند نیازهای دیداری، عملکری و فرهنگی شهروندان را برآورده نماید که در راستای میل به این مهم باید نوع رنگ آمیزی، هماهنگی با محیط پیرامون، دوام، ایمنی و اقتصادی بودن آن نیز مد نظر قرار گیرد.

طراحی مبلمان شهری

در نگاهی بنیادین در می¬یابیم که طراحی دارای ابعاد گوناگونی است. از طراحی جسمی ساده همچون نیمکت ها، باجه های تلفن و یا پل¬های عابرپیاده که در فضاهای شهری قرار می¬گیرد تا طراحی منطقه¬ای، همگی موضوع مطالعه طراحی هستند. که در آن طراحی در اندازه کوچک مفهومی محدود دارد که تولید آن و افکار طراح، بیشتر به راحتی، زیبایی، دوام و اقتصادی بودن متمرکز است. ولی طراحی در اندازه شهر و منطقه مفهومی بزرگتر پیدا می¬کند. در اینجا نتیجه کار بر پایه طرح¬های انعطاف پذیر و مبتنی بر رهنمودهای روشن و مشخص قرار می¬گیرد که با توجه به محاسبه عوامل تاثیرگذار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ازای زمان شکل می¬یابد. بهمین خاطر طراحی را بصورت فرآیند می¬نگرند. ازینروست که طراحی یک خانه دشوارتر از طراحی یک نیمکت و یا طراحی یک شهر پیچیده تر از طراحی یک خانه است
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری
مبلمان شهری